Wspieramy:

Sponsorzy:--------------------------------------------

A A A

Regulamin

REGULAMIN IMPREZY VIII CHOINKA 4x4

 

1. Informacje ogólne

VIII CHOINKA 4x4 to terenowa impreza sportowo-rekreacyjna dla miłośników pojazdów 4x4. Impreza ma charakter charytatywny – zebranie pieniędzy m. in. na potrzeby wychowanków Domu Dziecka w Kórniku – Bninie i Domu Dziecka w Górze. Celem imprezy jest także integracja środowiska i wspólna zabawa.

 

PODMIOT ORGANIZUJĄCY: Fundacja Choinka 4x4, ul. Bukowska 17/5, 60-809 Poznań, KRS 0000402445.

ORGANIZATORZY – andrzej:), martis oraz zaprzyjaźnieni miłośnicy off-roadu
KOMANDOR martis
KOORDYNATOR – andrzej :)

 

Komandor i Koordynator mają prawo rozstrzygać ewentualne niejasności i problemy.

  

2. Termin i miejsce.

VIII CHOINKA 4x4 odbędzie się 9 grudnia 2017 roku. Impreza jest jednodniowa; w okolicach Poznania. Miejsce startu zostanie podane wszystkim zapisanym uczestnikom na wskazane przez nich adresy e-mail, będzie też wskazane na stronie www.

 

3. Wpisowe

Wpisowe wynosi 200,- złotych za samochód, bez względu na liczbę osób w aucie. Wpisowe przeznaczone jest na cele statutowe Fundacji: pokrycie kosztów imprezy w zakresie w jakim nie uda się to zrobić ze środków sponsorów i innych podmiotów, a następnie na cele charytatywne m. in. na potrzeby wychowanków Domu Dziecka w Kórniku – Bninie i Domu Dziecka w Górze. W ramach wpisowego wszyscy uczestnicy mają zapewniony roadbook, naklejkę, a także skromny poczęstunek. Po zakończeniu imprezy zostanie podana kwota jaką zebrano. Informacja o sposobie wydania zebranych pieniędzy zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.choinka4x4.org.

 

4. Klasy

Przewidziana jest jedna klasa: Turystyczna. 

 

5. Trasa

Jazda według roadbooka, do pokonania trasa ok. 100 km. O ile pogoda pozwoli, trasa będzie przejezdna dla każdego auta ze sprawnymi napędami, choć istnieje niebezpieczeństwo porysowania karoserii. Zadbaliśmy też o terenowe próby przejazdu (poza trasą), zorganizowane w sposób umożliwiający ich ominięcie, przez słabiej przygotowane auta. Na uczestników czekać będą także zadania do wykonania, ponadto trzeba będzie odpowiedzieć na pytania przekazane wraz z roadbookiem, a związane z trasą przejazdu.

 

6. Klasyfikacja

Klasyfikacja będzie ustalona na podstawie liczby punktów przyznawanych za terenowe próby przejazdu, zadania i pytania. W przypadku zdobycia równej liczby punktów rozstrzygać będzie konkurs niespodzianka.

 

7. Bezpieczeństwo
Mimo dołożenia największych starań nie jesteśmy w stanie zapewnić bezawaryjnej przejezdności trasy, zwłaszcza jeśli nie zezwolą na to warunki pogodowe.
Zakazane jest zbaczanie z trasy – w szczególności jazda lasami czy polami. W przypadku nieprzejezdności danego odcinka, należy kierować się do kolejnych punktów roadbooka ogólnodostępnymi drogami publicznymi. Każdy uczestnik jedzie na swoją odpowiedzialność i sam ocenia czy jest w stanie dany odcinek przejechać w bezpieczny sposób, nie uszkadzając samochodu. Podobnie przystąpienie do terenowych prób przejazdu czy przystąpienie do zadań odbywa się na wyłączną odpowiedzialność uczestnika i zależy wyłącznie od jego decyzji. Organizatorzy, Komandor Rajdu ani też Koordynator nie ponoszą w związku z tym żadnej odpowiedzialności. Każdy uczestnik powinien uwzględnić możliwości samochodu i swoje.

 

8. Samochody

Uczestnicy mogą poruszać się wyłącznie samochodem dopuszczonym do ruchu, sprawnym i posiadającym aktualne badania techniczne oraz ubezpieczonym.

 

Uczestnicy imprezy zobowiązani są do posiadania w samochodzie:

- kamizelek odblaskowych (zaleca się ich używanie podczas imprezy),
- gaśnicy,
- apteczki,
- sprawnych pasów bezpieczeństwa.


Należy pamiętać, że impreza odbywa się między innymi na terenach obfitujących w przeszkody mogące uszkodzić samochód, takie jak m. in. gałęzie, konary, pnie drzew, itp. Uczestnictwo w imprezie odbywa się na wyłączną
własną odpowiedzialność każdego z uczestników. Podczas terenowych prób przejazdu zalecane jest używanie kasków.


9. Zapisy
Zapisy na imprezę odbywają się wyłącznie przez stronę internetową
www.choinka4x4.org, za pomocą zamieszczonego na niej formularza, który musi zostać wypełniony w całości, a może zostać wysłany po zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu. Zgłoszenie uczestnictwa (przyjęcie zgłoszenia), będzie potwierdzone na liście startowej.


10. Prawa i obowiązki

 

KOMANDOR zapewnia:
- przygotowanie trasy, roadbooków i
terenowych prób przejazdów,

- obsługę sędziowską imprezy,

- ustalenie zasad punktacji, dokonanie przeliczenia i ogłoszenie wyników imprezy.

 

ORGANIZATORZY zapewniają
- przygotowanie i przeprowadzenie zadań,

- przygotowanie techniczne imprezy: startu i mety,

- obsługę uczestników na starcie i mecie,

- wyposażenie samochodów w nalepki, a uczestników w pamiątkowe gadżety,

- współpracę z Domem Dziecka.

 

KOORDYNATOR zapewnia

- współpracę z organizatorami na szczeblu ogólnopolskim,

- koordynację przygotowania imprezy,

- niezbędne zgody i pozwolenia na przejazd,

- domenę i serwis www,

- zakup i przekazanie rzeczy na potrzeby Domu Dziecka (wspólnie z Komandorem i Organizatorami),

- pomoc KOMANDOROWI i ORGANIZATOROM w realizacji ich zadań.

 

Komandor jak i Organizatorzy oraz Koordynator nie biorą odpowiedzialności za uszczerbek na zdrowiu lub życiu uczestników imprezy wynikający lub związany z uczestnictwem w imprezie, a w szczególności z poruszania się pojazdów jak i używania sprzętu.

 

Uczestnicy pod groźbą wykluczenia z imprezy zobowiązani są do:

- przestrzegania niniejszego Regulaminu, zasad bezpieczeństwa podczas poruszania się samochodami jak i poza nimi,
- nie spożywania alkoholu oraz innych substancji mogących wpłynąć na bezpieczeństwo,

- przestrzegania prawa o ruchu drogowym i innych obowiązujących przepisów,
- używania sprzętu i pojazdów zgodnie z ich przeznaczeniem,
- stosowania się do poleceń Komandora i wyznaczonych przez niego osób,
- oznakowania pojazdu otrzymanymi nalepkami,

- poszanowania środowiska naturalnego oraz cudzej własności, a w tym: nie ścinania i nie niszczenia drzew, pól uprawnych i upraw leśnych,
- poruszania się wyłącznie po trasie wyznaczonej przez Komandora
- poruszania się w terenie zabudowanym z prędkością nie przekraczającą 40km/h

 

Uczestnicy poruszający się pojazdem stanowią załogę. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność prawną i finansową w przypadku wyrządzenia szkody na mieniu, zdrowiu lub życiu innych uczestników lub osób trzecich. Kierowca jest odpowiedzialny za zapoznanie członków z załogi z Regulaminem, jego przestrzeganie, a także za działania i zaniechania członków załogi.

 

11. Postanowienia końcowe
Uczestnicy biorą udział w imprezie na własną odpowiedzialność i nie będą zgłaszali jakichkolwiek roszczeń wobec Komandora, Organizatorów czy Koordynatora, a także właścicieli i administratorów udostępnionych terenów.

 

Uczestnicy wyrażają zgodę na wykonywanie zdjęć i nagrywanie filmów zawierających ich wizerunki czy pojazdy, a także na publikowanie ich - w szczególności w sieci Internet, prasie i telewizji.

 

Wszelkie reklamacje należy składać bezpośrednio na imprezie. Decyzje Komandora i Koordynatora są ostateczne i odwołanie od nich nie przysługuje.

 

Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych w zakresie niezbędnym do organizacji imprezy. Dane podawane są dobrowolnie, a uczestnikom przysługuje prawo wglądu do nich i ich poprawiania.

 

Regulamin może zostać zmieniony decyzją Koordynatora w każdym czasie, a jego aktualna treść będzie opublikowana na stronie www.choinka4x4.org

 

Nastawiamy się na lajtową, bezciśnieniową zabawę i integrację.